Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych

Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703

Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539;

Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;

 

Spis treści:

 

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 Przedmiot regulacji

Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień

Rozdział 3 Ogłoszenia

 

DZIAŁ II POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy

Rozdział 2 Przygotowanie postępowania

 

 

Oddział 1 Przetarg nieograniczony

Oddział 2 Przetarg ograniczony

Oddział 3 D) Negocjacje z ogłoszeniem

Oddział 3a D) Dialog konkurencyjny

Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia

Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki

Oddział 6 Zapytanie o cenę

Oddział 7 Licytacja D) elektroniczna

 

Objaśnienia:

A) punkt zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1537)

B) artykuł uchylony przez art. 65 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703)

C) artykuł zmieniony przez art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362)

D) zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr , poz. )


 
AxelKontakt
Odpowiemy na wszystkie pytania z Państwa strony.
Infolinia: 0 801 000 345
E-mail: axel@axel.com.pl